Εκλογές για νέα Διοίκηση προκήρυξε το ΤΕΙ Ηπείρου

on .

TEI HPEIROY

• Την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο ΤΕΙ Ηπείρου, η θητεία των οποίων θα είναι τετραετής, ήτοι έως 30-11-2021. 
Στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν σήμερα 5  Σχολές και 8 Τμήματα σε τέσσερις  γεωγραφικές έδρες, συνεπώς  εκλέγονται 4 Αντιπρυτάνεις, με τους εξής τομείς ευθύνης: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του   Ιδρύματος και Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στον Πρύτανη του Ιδρύματος Ευριπίδη Γλαβά, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ