Παραλείψεις σχετικά με την κτηματογράφηση…

on .

Η διαδικασία κτηματογράφησης, που αυτή την περίοδο διενεργείται στον Νομό μας και σχεδόν σε όλη την Ήπειρο, αποσκοπεί στην καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων, που έχουν σε ακίνητα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στην απεικόνισή των ως αριθμημένων "γεωτεμαχίων" σε τοπογραφικό διάγραμμα. Τα δικαιώματα αυτά είναι η πλήρης ή ψιλή κυριότητα, η επικαρπία και τα εμπράγματα βάρη, δηλαδή η υποθήκη, η προσημείωση, και οι τυχόν δουλείες που υφίστανται σε κάθε ακίνητο.
Με την σύνταξη του κτηματολογίου θα επιτευχθεί με αμάχητο νομικά τεκμήριο η παροχή της ακριβούς νομικής καταστάσεως του κάθε ακινήτου, γεγονός που από μόνο του αναδεικνύει την τεράστια οικονομική και κοινωνική αξία του κτηματολογίου ως θεσμού.
Επομένως έχουν μεγάλη σημασία η σωστή συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, που οι πολίτες καλούνται να προσκομίσουν και ο νομικός έλεγχος και η τεχνική επεξεργασία που η ανάδοχος του έργου της κτηματογράφησης εταιρεία έχει αναλάβει.
Το Ν.Π.Δ.Δ. "Εθνικό Κτηματολόγιο" στην ιστοσελίδα του www.ktimatologio.gr και στον πίνακα "έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση", όπως επίσης και στο άτυπο σημείωμα, που η ανάδοχος του έργου διανέμει προς τους προσερχόμενους στα γραφεία της πολίτες, ζητεί η σχετική δήλωση (προσοχή όχι αίτηση), που θα της καταθέσουν οι έχοντες δικαιώματα επί ακινήτων να συνοδεύεται με μια σειρά εγγράφων παροχής νομικών ταυτοτικών και τοπογραφικών πληροφοριών και συγκεκριμένα:
α) Φωτοαντίγραφα, της αστυνομικής ταυτότητας, δημοσίου εγγράφου που "αποδεικνύει" το ΑΦΜ, συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν τα ακίνητα και "τεκμηριώνουν" την απόκτησή των και των πιστοποιητικών μεταγραφής των στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
β) Στοιχεία για τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου επί του οποίου έχουν τα ανωτέρω δικαιώματα, όπως φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος ή συντεταγμένες ορίων του "gps χειρός" ή εντοπισμού μέσω "υπηρεσίας θέασης: www.ktimatologio.gr" προσδιορίζοντας, οριογραμμές και εμβαδά.
γ) Εάν το δικαίωμα προέρχεται από "κληρονομιά με διαθήκη" ή "κληρονομιά χωρίς διαθήκη" ζητά περαιτέρω, πέντε επί πλέον δημόσια έγγραφα σε φωτοαντίγραφα.
δ) Τέλος, για την περίπτωση της "απόκτησης δικαιώματος με έκτακτη χρησικτησία" ζητά την προσκόμιση εγγράφων "από τον συνδυασμό των οποίων να αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου" ή εάν επιλύθηκε δικαστικά σχετική αστικής φύσεως διαφορά τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Όλα τα ανωτέρω, είναι σε αρμονία με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την θεμελίωση και απόδειξη των ανωτέρω δικαιωμάτων για τα ακίνητα που διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του. Όμως, για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τις εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, τα δημόσια κτήματα που το δικαίωμά τους αυτό εδράζεται σε νομικά τεκμήρια και όχι στην φυσική εξουσίαση κ.λ.π. ισχύουν σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Εισαγωγικού του Νόμου ειδικές σχετικές διατάξεις που διέπουν τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών και το γεγονός αυτό από το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" και την ανάδοχο του έργου δεν επισημαίνεται στην ιστοσελίδα και στο άτυπο σημείωμα.
Αυτό συνιστά νομίζω ελλιπή πληροφόρηση, αφ’ ενός μεν γιατί αυτό προκύπτει και από τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998, (ΦΕΚ 275 Τ.Α.), αφ’ ετέρου δε με την παράληψή των, οι πολίτες προσκομίζοντας τα όσα στο άτυπο σημείωμα αναφέρονται σχηματίζουν την εντύπωση ότι οι δηλώσεις τους είναι πλήρης και ότι έχουν "ξεμπερδέψει" με αυτή τους την υποχρέωση. Όμως δεν είναι έτσι. Πιο συγκεκριμένα:
1. Όσοι έχουν χωράφια που έχουν δασωθεί και πριν αναρτηθούν τα στοιχεία της κτηματογράφησης, θα κληθούν να προσκομίσουν και τα "ελλείποντα στοιχεία" σε "σύντομη προθεσμία" όπως προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 16 του νόμου 2664/1998 και το στοιχείο αυτό για τα ανωτέρω χωράφια είναι το εξής: Απόφαση αναγνώρισης του "γεωτεμαχίου" ως ιδιωτικού του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου 2308/1995. Αυτή εκδίδεται, από την οικεία δασική αρχή, εφόσον ο ιδιοκτήτης των συνυποβάλλει τίτλους ιδιοκτησίας (συμβολαιογραφικά έγγραφα, αγορών, αποδοχής κληρονομίας κλπ) οι οποίοι όμως να ανάγονται χρονικά πριν από τις 23-2-1946 και να αποδεικνύουν την διαδοχή των δικαιωμάτων του και στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 να εμφανίζονται τα χωράφια με αγροτική μορφή, ( άρθρο 39 νόμου 4280/2014 ΦΕΚ 159 Τ.Α.)
Εάν δασωθέντες παλαιοί αγροί έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές εκτάσεις αυτό φαίνεται στους δασικούς χάρτες που έχουν συνταχθεί και αναρτηθεί, όπως στον Νομό Ιωαννίνων, ή εάν είναι στο στάδιο της σύνταξης όπως στο Νομό Άρτας, επιβάλλεται ο ιδιοκτήτης να ζητήσει την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού με την διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979.
2. Εάν ήταν και είναι δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται επί πλέον και η προσκόμιση συγκεκριμένων ειδικών αποφάσεων, συγκεκριμένων οργάνων, που αναγνώρισαν την ύπαρξη του δικαιώματος της κυριότητας έναντι του δημοσίου και που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Τ. Α΄) ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε αντιδικία με το Δημόσιο. Στα αναγνωρισθέντα και αναγνωριζόμενα ως ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το Ελληνικό Δημόσιο είναι συγκύριο κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου (άρθρο 49 νόμου 2052/1920).
Σημειωτέον ότι οι αιτήσεις για εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασικών εκτάσεων, σε κηρυσσόμενες υπό κτηματογράφηση περιοχές, θα εξετάζονται από την δασική υπηρεσία (άρθρα 27 και 28 Ν. 2664/1998 ΦΕΚ 275 Τεύχος Α) και με βάση τη ρύθμιση των άρθρων 10 και 21 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303 Τεύχος Α.). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Τ. Α΄./ 31-1-2016), εκτάσεις με εμβαδόν 700 τ.μ ή και μικρότερες, που οι συγκομώσεις δασικών δένδρων καλύπτουν το 25% της όλης επιφάνειας των, μπορούν να χαρακτηρισθούν δασικές.
3. Στο άτυπο σημείωμα δεν γνωστοποιείται και δεν εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφιο β του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998, θα υποβάλλουν δήλωση για τα "γεωτεμάχια του δημοσίου" και αυτές είναι. Η αρμοδία δασική αρχή του οικείου Νομού με βάση το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου υπάρχει για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις (άρθρο 32 παρ. 3 Ν 4280/2014). Η αρμοδία (εποικιστική) Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για όσες εκτάσεις είχαν απαλλοτριωθεί για την αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών και προσφύγων καθώς και μικρών κτηνοτρόφων και δεν έχουν μέχρι σήμερα παραχωρηθεί, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της λεγομένης εποικιστικής νομοθεσίας άρθρο 1 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Τεύχος Α΄). Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για όσα έχει καταγεγραμμένα στο σχετικό βιβλίο με τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου που συνεπάγεται η καταχώρηση στο κτηματολόγιο της πρώην ΥΔΑΜΚ εκείνων των ανταλλαξίμων κτημάτων, που δεν έχουν παραχωρηθεί μέχρι σήμερα. (Α.Ν. 1909/1939).
Επομένως, εάν κατέχουν τέτοιες εκτάσεις από τους προγόνους τους και από κάποιο στοιχείο αποκαλυφθεί ότι το γνωρίζουν, κινδυνεύουν η δήλωση που θα καταθέσουν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986, να συνιστά ποινικό αδίκημα και μάλιστα βαρύ, αφού θα περιέχει "ψευδή γεγονότα ή θα αποκρύπτει αληθινά" και θα αποσκοπεί να προσπορίσει στον δηλούντα περιουσιακό όφελος.
Μετά από όλα αυτά πιστεύω ότι πολλοί συμπολίτες μας κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και κάποιοι ευθύνονται για τις παραλήψεις αυτές και κυρίως οι αρμόδιοι του Ν.Π.Δ.Δ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"!

*Ο Νικήτας Αποστόλου είναι πτυχιούχος Πάντειου Πανεπιστημίου - συνταξιούχος δημοσίου – πρ. Τμηματάρχης του πρώην Υπουργείου Γεωργίας