Ποντικάτες και η συμβολή τους σε έργα του Πωγωνίου…

on .

Κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, μαθαίναμε στο Δημοτικό Σχολείο τον γεωγραφικό προσδιορισμό και τη Διοικητική Διαίρεση της χώρας μας ως εξής:
Η Ελλάδα αποτελείται από νομούς. Ο κάθε νομός έχει την πρωτεύουσά του και διαιρείται σε επαρχίες. Έτσι, ο Νομός Ιωαννίνων αποτελούνταν από επαρχίες, όπως: Δωδώνης, Ζαγορίου, Κονίτσης, Πωγωνίου κ.ά.. Η κάθε επαρχία είχε την πρωτεύουσά της και τον έπαρχό της.
Για μας τους Πωγωνήσιους, πρωτεύουσα της Επαρχίας

Πωγωνίου ήταν το Δελβινάκι. Ο γνωστός περιηγητής Leak (Λήκ), για τον οποίο ο Αραβαντινός έγραφε ότι τον χαρακτηρίζει «πολυμάθεια» και «ακριβολογία» στις πληροφορίες του, όταν το 1806 επισκέφθηκε το Δελβινάκι, το αποκάλεσε «πρωτεύουσαν της Επαρχίας Πωγωνίου». «Πόλιν» και όχι «χωρίον» ή κωμόπολη αποκαλούν το Δελβινάκι και οι άλλοι Περιηγητές, Holland, Hughes και Hobhouse (Βλ. Νικ. Β. Πατσέλη, Το Δελβινάκιον της Ηπείρου, έκδοσις Μ. Γ. Βασιλείου, Αθήναι 1948, σελ. 58).
Ο χαρακτηρισμός ως «χώρα» ή κωμόπολη δεν είναι τυχαίος, γιατί πληρούσε τις προϋποθέσεις, ήτοι και πληθυσμό περισσότερο των άλλων χωριών είχε, και μεγαλοπρεπείς οικίες στόλιζαν την κωμόπολη και βιβλιοθήκη διέθετε και έδρα Πολιτικών και Εκκλησιαστικών Αρχών (έδρα Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως) ετύγχανε και τυγχάνει ακόμη.
Για την εγκατάσταση των Εκκλησιαστικών Αρχών, το 1929 ανοικοδομήθηκε μητροπολιτικό μέγαρο. Για την ανέγερσή του, η Κοινότητα Δελβινακίου, εκτός από το παραχωρηθέν οικόπεδο, «ἐκάλυψεν ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ της τό πλεῖστον τῆς ἀπαιτηθείσης δαπάνης» (Ν.Β. Πατσέλη, ό.π., σελ. 59).
Και πολλοί άλλοι συνέδραμον οικονομικά, μεταξύ των οποίων και η «κώμη Ποντικατών», όπως πληροφορούμαστε από το Επίγραμμα επί της εισόδου του Μητροπολιτικού Μεγάρου Δελβινακίου, το οποίο αναφέρει ότι:

«ΕΥΑΓΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ ΩΔΕ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ
ΤΗΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΗΘΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΔΡΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΝΑΩΝ ΗΔΕ ΜΟΝΩΝ ΤΕ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΜΩΝ ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ, ΒΑΛΤΙΣΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΤΟΥ, ΑΜΕΡΙΚΕΙΘΕΝ ΙΔ΄ ΕΚ ΔΩΡΗΤΩΝ ΑΘΛΟΝ
ΔῼΗ ΑΝΑΞ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΘ’ ΩΝ ΕΟΡΓΑΣΙΝ ΕΥ».