Προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον ισχύουν…

on .

 ANAKYKLOSH PARALIMNIO

• Σημαντική πρωτοβουλία, αναμφίβολα, αυτή της Μητρόπολης Ιωαννίνων να λειτουργήσει Κέντρο Ανακύκλωσης, το οποίο μπορεί να πετύχει τον στόχο του εφόσον ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες τόσο στα Γιάννενα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Το ξεκίνημα πάντως υπήρξε ελπιδοφόρο…
Ωστόσο, ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το αν το υφιστάμενο έργο συλλογής ανακυκλώσιμων στερεών υλικών στην Παραλίμνιο περιοχή πληροί όλους τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Η νομοθεσία ως προς αυτό είναι σαφής και την παρουσιάζει με επιστολή του προς τον «Π.Λ.» ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Μακρής.

Περιβαλλοντικοί όροι
Τα Kέντρα Aνακύκλωσης, εκπαίδευσης και διαλογής στην πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.) πρέπει να πληρούν τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργιάς, καθώς σκοπός τους είναι ουσιαστικά η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τονίζει ο κ. Μακρής, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία σε υποδομές αυτού του είδους.
Όπως αναφέρει, με αφορμή το Κέντρο Ανακύκλωσης που εγκαινίασε πρόσφατα η Μητρόπολη Ιωαννίνων, ο φορέας του κάθε έργου ή της δραστηριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής, έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος, δήλωση υπαγωγής του έργου σε Περιβαλλοντικούς όρους (κατασκευής και λειτουργίας).
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι μη εφαρμογής των οριζόμενων στις αντίστοιχες αποφάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε περιβαλλοντικούς όρους και δεσμεύσεις και εκδίδεται, η αιτούμενη άδεια κατασκευής και λειτουργίας.

Η χωροθέτηση
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Μακρή, ανάλογα με το έργο ή η δραστηριότητα, εξετάζεται και η περίπτωση της ασυμβατότητας της δραστηριότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής, το εάν το έργο ή η δραστηριότητα ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, εάν η δραστηριότητα βρίσκεται ή όχι εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, εάν η περιοχή όπου χωροθετείται είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κ.λ.π..
Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής, ή ότι αυτό δεν εμπίπτει στα πεδία εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν εγγράφως το φορέα του έργου και δεν προβαίνουν σε έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας.

Η κατάταξη του έργου
Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Μακρής, η κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας στην ανάλογη κατηγορία στα «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» γίνεται ανάλογα με τα είδη των αποβλήτων που εισέρχονται στην μονάδα κι έχει σχέση με το είδος της δραστηριότητας, με κριτήρια την δυναμικότητα σε μεγέθη, το χώρο υποδοχής σε εμβαδόν (τ.μ.), την ποσότητα συλλογής σε τόνους, την ικανότητα αποθήκευσης κ.α..
Ο Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), πρέπει, όπως συμπληρώνει, να είναι σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει και περιγράφονται στην Αριθμ. 18485 - ΦΕΚ Β / 26 Απριλίου 2017 - Αρ. Φύλλου 1412 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.
Σημειώνεται πως όλες οι παραπάνω δομές εντάσσονται στην υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και στοχεύουν στην προώθηση της ιεράρχησης, στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου
«Ο στόχος των Πράσινων Σημείων, ΚΑΕΔΙΣΠ, ΓΑ και ΚΙΠΣ που είναι η χωριστή συλλογή διαφόρων κατηγοριών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων προκειμένου να προωθηθούν προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, πρέπει να επιτευχτεί», σημειώνει ο κ. Μακρής, υπενθυμίζοντας πως ο σχεδιασμός των προβλεπόμενων έργων του ΠΣΔΑ Ηπείρου έχει ολοκληρωθεί άμεσα από την Περιφέρεια και αυτά εντάχτηκαν προς χρηματοδότηση στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 20, όπου και εκτελείται το σύνολο των έργων του. Το ΠΣΔΑ ενσωματώνει και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) όλων των Δήμων της Περιφέρειάς μας, τα οποία σε αρκετά σημεία, όπως τα πράσινα σημεία, τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή, των Γωνιών Ανακύκλωσης και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), που αποσκοπούν στην προαγωγή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της ανακύκλωσης δυστυχώς καθυστερούν.