Τελικά… έχουν αρμοδιότητες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων!

on .

KOINOTIKO GRAFEIO PINAKIDA

Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι αναρωτιούνται τι είδους αρμοδιότητες διαθέτουν σήμερα οι εκλεγμένοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, δηλαδή αυτών που έχουν μέχρι 300 κατοίκους. Πολύ δε θεωρούν ότι αποτελούν ένα απλό… διακοσμητικό στοιχείο.
Κι όμως, ένας Πρόεδρος έχει σοβαρές αρμοδιότητες και μπορεί με τη δράση και τις προτάσεις του να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το παρόν και το μέλλον της Κοινότητας που τον έχει εκλέξει.
Αρκεί φυσικά να γνωρίζει ποιες είναι αυτές, να έχει διάθεση προσφοράς, όρεξη για δουλειά και φυσικά να μπορεί να αρθρώσει λόγο, προφορικό ή γραπτό!
Το σημαντικότερο, που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι νέοι αυτοδιοικητικοί, είναι ότι και ο Πρόεδρος Κοινότητας έως 300 κατοίκων ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά έχοντας μάλιστα δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την Κοινότητά του.

Οι κύριες αρμοδιότητες
Ο Πρόεδρος μικρής Κοινότητας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μία σειρά από αρμοδιότητες οι οποίες είναι καθοριστικές γι’ αυτήν και τους κατοίκους της. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο «airetos.gr»:
- εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της Κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
- εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην Κοινότητα ποσοστού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου,
- μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την Τεχνική Υπηρεσία δια του αρμόδιου Αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
- μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
- λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της Κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
- μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,
- μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας του Δήμου,
- μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της Κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
- καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της Κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών,
- είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της Κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον Δήμαρχο ή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου,
- ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις,
- συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την Κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται,
- στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος είναι ο αρμόδιος Φορέας λειτουργίας, ο Πρόεδρος προτείνει, ως προς την Κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων,
- προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητας.

Διατυπώνει και γνώμη…
Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος διατυπώνει γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο και για μία ακόμη σειρά από θέματα, όπως, ενδεικτικά, για τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην Κοινότητα, για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στην Κοινότητα, την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη μέριμνα για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. στην περιφέρεια της Κοινότητας, την τροποποίηση των ορίων της Κοινότητας κ.α..
Περαιτέρω, με αιτιολογημένη απόφασή του, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».