Ενημερωτική Εκδήλωση «RIVER2RIVER»

on .

20190927 121051

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ., στην Αίθουσα Ισογείου (νέο κτίριο) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι εργασίες της Ενημερωτικής Εκδήλωσης του Διασυνοριακού Έργου με τίτλο: «Κοινές δράσεις και Δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων», το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Στην Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου με διακριτικό τίτλο RIVER2RIVER, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των Εταίρων που συγκροτούν το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησής του, ήτοι:

  1. Δήμος Μετσόβου (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα)
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)
  3. Δήμος Χιμάρας (Δικαιούχος 3, Αλβανία)

Η πράξη “RIVER2RIVER” εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 1.2 του Προγράμματος «Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων » υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προώθηση του περιβάλλοντος & βιώσιμες μεταφορές και δημόσιες υποδομές».

Η Πράξη "RIVER2RIVER" έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο τομέα της προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60), με ειδικότερη εστίαση στα διασυνοριακά ποτάμια και χειμάρρους (επιφανειακό υδατικό δυναμικό). Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60 αλλά και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις και το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των θεωριών των «Πράσινων Υποδομών» (Green Infrastructure) και της «Διακυβέρνησης των Υδάτων» (Water Governance).