Υποχρεωτικός ο καθαρισμός ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών

on .

XORTA SEISMOPLHKTA

• Τρεις εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ένα μόνιμο πρόβλημα επανέρχεται στην επικαιρότητα. Αφορά τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών και οι οποίοι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς αποτελούν πραγματικές «πυριτιδαποθήκες». Το πρόβλημα είναι έντονο σε περιοχές με πλούσια βλάστηση και με διάσπαρτους οικισμούς και κατοικίες όπως είναι αρκετές της Ηπείρου με πολλούς από τους ιδιοκτήτες τους να είναι απόδημοι. 
Αυτό βεβαίως δεν τους απαλλάσσει των ευθυνών και των υποχρεώσεών τους και σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι και ποινικά υπόλογοι. Ωστόσο πρόστιμο  προβλέπεται και για τον μη έγκαιρο καθαρισμό, εφόσον βεβαίως οι κατά τόπους Δήμοι θελήσουν να εφαρμόσουν την ισχύουσα Νομοθεσία. Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων γενικά χώρων για τις υποχρεώσεις τους. 
Σύμφωνα με το νόμο περί «Καλλικράτη», «η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη υποχρεούνται να  προβούν σε αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
 Φυλάκιση έως τριών μηνών
Βαρύτερες είναι οι συνέπειες εφόσον προκύψει πυρκαγιά από αμέλεια. Συγκεκριμένα ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ότι: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».