Συστήνονται 13 Περιφ. Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας

on .

EKXIONISTIKO

• Έως και τις 29 Νοεμβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας και τον εθνικό μηχανισμό εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων πρόληψης κινδύνων πολιτικής προστασίας, αλλά και των δυνατοτήτων άμεσης παρέμβασης στις περιπτώσεις εκδήλωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης αντιμετωπίζεται η ανάγκη δημιουργίας εθνικού μηχανισμού αεροδιακομιδών με εναέρια μέσα για περιπτώσεις βαριά ασθενών, τραυματιών και εν γένει προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας από ή προς τον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

- Η δυνατότητα άμεσης λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των πολιτών μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, η μερική αναστολή υποχρέωσης εργασίας, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων κ.α. Τα μέτρα αυτά θα κοινοποιούνται στους πολίτες μέσω του 112.

-Η σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα αποτελείται από επιστημονικούς φορείς με στόχο την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την εισήγηση μέτρων πρόληψης.

- Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των πολιτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς και δημιουργία πλατφόρμας «έξυπνων» ηλεκτρονικών ελέγχων.

- Αυστηροποίηση των προστίμων κατά την αντιπυρική περίοδο για επικίνδυνες εργασίες πρόκλησης πυρκαγιάς που θα φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ.

13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα

Στο Ν/Σ προβλέπεται ακόμη η σύσταση 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π), ένα σε κάθε περιφέρεια, τα οποία θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και με αντικείμενο:

-  τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας,

-  τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έδρα κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π ανά περιφέρεια, ρυθμίζεται κάθε θέμα συναφές με τη στέγασή τους και ορίζεται ο χρόνος έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και οργάνωσης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ορίζεται ο προϊστάμενος κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα με τη διοικητική λειτουργία τους.

Αναλυτικά το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο  http://www.opengov.gr/civilprotection/?p=7164