Ενημερωτική Εκδήλωση της Πράξης «Κοινές δράσεις και Δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, των επιφανειακών υδάτων»

on .

image river2river

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ενημερωτική Εκδήλωση, της Πράξης ”Κοινές δράσεις και δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την προστασία των επιφανειακών υδάτων” με ακρωνύμιο “RIVER2RIVER” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. στην Αίθουσα Ισογείου (νέο κτίριο) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωάννινων.

Η Πράξη RIVER 2 RIVER έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο τομέα της προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60), με ειδικότερη εστίαση στα διασυνοριακά ποτάμια και χειμάρρους (επιφανειακό υδατικό δυναμικό). Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60 αλλά και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις και το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των θεωριών των «Πράσινων Υποδομών» (Green Infrastructure) και της «Διακυβέρνησης των Υδάτων» (Water Governance). Το έργο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).