Η ίδρυση της Πανεπιστημιούπολης και το χρέος των Πρυτανικών Αρχών…

on .

Εφέτος συπληρώθηκαν πενήντα χρόνια (1967-2017) από τη στιγμή που μία ομάδα φωτισμένων και αποφασισμένων ανθρώπων, υπό την ηγεσία του τότε μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκα, παραχώρησε «άνευ καταβολής τιμήματος» το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του «αγροκτήματος Δουρούτης» με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονης Πανεπιστημιούπολης. Η ομώνυμη μονή είχε διαβιβάσει, το 1925, τις συγκεκριμένες εκτάσεις των εκατοντάδων στρεμμάτων στο ιδρυθέν τότε (13 Σεπτεμβρίου 1925, ΦΕΚ τ.Α, αριθ. 263) Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων.
Στο Ιστορικό Αρχείο της Μητροπόλεως Ιωαννίνων περιλαμβάνονται δύο σπουδαία έγγραφα, που περιγράφουν τις σχετικές λεπτομέρειες και το σκεπτικό της όλης προσπάθειας. Το περιεχόμενό τους αποπνέει, κυρίως, αφειδώλευτη αγάπη για τον τόπο. Έκρινα, προς τούτο, ωφέλιμο να τα δημοσιοποιήσω, ώστε να μείνουν εσαεί στη μνήμη των Ηπειρωτών και των Πανελλήνων. Ευχαριστώ για το λόγο αυτό τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, που επέτρεψε την πρόσβαση και μελέτη του σχετικού φακέλλου με την ευθύνη του οσιώτατου πρεσβύτερου π. Στέφανου Γκαλντέμη και του υπεύθυνου του αρχείου κ. Γεώργιου Ζάρα. Το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών είναι το εξής:
1. ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Εν Ιωαννίνοις σήμερον την 4ην Μαρτίου 1967 το Διοικητικόν Συμβούλιον του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων αποτελουμένου υπό του Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Προέδρου των μελών του α) Αρχιμ. Χερουβείμ Σταυράκη, ηγουμένου της Ι. Μονής Δουρούτης – Περιστεράς, β) Ιωάννου Κουκουλιώτη, Επιθεωρητού Γεωργίας Ε Περιφερείας, γ) Ξενοφώντος Γ. Κοντούρη, Διευθυντού του Τυροκομικού Σταθμού Ιωαννίνων, δ) Ιωάννου Παπασταύρου, Δ/ντού Γεωργίας – Προϊσταμένου Γραφείου Εποικισμού Δ/σεως Γεωργίας Ιωαννίνων, ε) Σπυρίδωνος Κατσαδήμα, Δημάρχου Ιωαννιτών και στ) Κων/νου Φρόντζου, Προέδρου Ε.Η.Μ., των τελευταίων τούτων διορισθέντων παρά της Ιεράς Μητροπόλεως και εισηγουμένου του Προέδρου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων αποφασίζει ομοφώνως τα εξής:
1ον. Αποφασίζει την υπαγωγήν του δυνάμει του από 13 Σεπτεμβρίου 1925 (ΦΕΚ τεύχος Α αριθ. 263) ιδρυθέντος Πρακτικού Σχολείου Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης με την ευχήν μετά των μελλουσών να λειτουργήσουν εις την ιδρυθησομένην Πανεπιστημιούπολιν σχολών περιληφθώσι και τοιαύται Γεωπονίας και Δασολογίας.
2ον. Αποφασίζει την μεταβίβασιν εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης απάσης της περιουσίας του Σχολείου επί σκοπώ όπως αι εκτάσεις του χρησιμοποιηθώσι διά την ανέγερσιν της πανεπιστημιουπόλεως των σχολών, εργαστηρίων, παραρτημάτων πάσης φύσεως εγκαταστάσεων τούτου οίκοθεν νοείται ότι η περιουσία αύτη εν η περιπτώσει αι εν Ιωαννίνοις Σχολαί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ήθελον αναχθή εις ίδιον Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων θα περιέρχηται αυτοδικαίως εις την κυριότητα αυτού. Εις ην περίπτωσιν όμως ήθελεν καταργηθή ή ματαιωθή η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οικοπεδική έκτασις μετά των εν αυτώ κτισμάτων παραρτημάτων και παρακολουθημάτων να περιέρχηται εις την κυριότητα της Ι. Μονής Δουρούτης.
3ον. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρον του Δ.Σ. Μητροπολίτην Ιωαννίνων κ. Σεραφείμ Τίκαν όπως εκπροσωπών το Νομικόν Πρόσωπον του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Δουρούτης προέλθη εις την σύνταξιν συμβολαιογραφικής δηλώσεως διά την μεταβίβασιν της περιουσίας του κατά τα ανωτέρω υπαγομένης εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον, περιουσίας του αποτελουμένης εκ του Αγροκτήματος Δουρούτης, ανέκαθεν γνωστής εκτάσεως και ορίων ως αύτη περιγράφεται εις το υπ’ αριθ. 477/19 Οκτωβρίου 1938 Πιστοποιητικόν του Υποθηκοφύλακος Ιωαννίνων (μεταγραφή εν Τ 445 αριθ. 2 του οικείου βιβλίου μεταγραφών) εις το Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης προς ίδρυσιν της Πανεπιστημιουπόλεως Ιωαννίνων, άνευ αξιώσεως τιμήματος, νοουμένου ότι ιδρυομένου εν Ιωαννίνοις Πανεπιστημίου, η περιουσία αύτη θα περιέρχηται εις το Πανεπιστήμιον τούτο, και υπογράψη πάσαν σχετικήν πράξιν ή έγγραφον και ενεργήση παν ό,τι ήθελεν απαιτηθή προς πραγμάτωσιν της αποφάσεώς του ταύτης.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
†Ο Ιωαννίνων ΣΕΡΑΦΕΙΜ    Αρχιμ. Χερουβείμ Σταυράκης
    Ιωάννης Κουκουλιώτης
    Ξενοφών Γ. Κοντούρης
    Ιωάννης Παπασταύρου
    Σπυρίδων Κατσαδήμας
    Κωνσταντίνος Φρόντζος
2. ΑΡΙΘΜΟΣ 753 – ΔΗΛΩΣΙΣ
Εν Ιωαννίνοις και εν τω Μητροπολιτικώ Μεγάρω ένθα κληθείς προσήλθον διά την σύνταξιν της παρούσης σήμερον την τετάρτην (4ην) του μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εξηκοστού εβδόμου (1967) έτους ημέραν Σάββατον ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΟΥΡΤΗ εδρεύοντος και κατοικούντος εν Ιωαννίνοις, παρουσία και του επί συμπράξει προσληφθέντος συναδέλφου μου Κίμωνος Ευθυμίου Τζάλλα Συμβολαιογράφου και κατοίκου Ιωαννίνων, ενεφανίσθη ο γνωστός μοι και μη εξαιρετέος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Σεραφείμ Τίκας κάτοικος Ιωαννίνων, ενεργών εν προκειμένω ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων και υπό την ιδιότητα αυτού ως Μητροπολίτου Ιωαννίνων, βάσει του υπό σημερινήν ημερομηνίαν Πρακτικού του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Δουρούτης, νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένος δυνάμει του από 4 Μαρτίου 1967 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ως είρηται Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων, εν επισήμω αντιγράφω προσαρτωμένω τη παρούση και ητήσατο την σύνταξιν της παρούσης πράξεως δι’ ης εδήλωσεν ότι.- Υπό την άνω ιδιότητά του η ανήκουσα εις το Πρακτικόν Σχολείον Δουρούτης – Περιστεράς Ιωαννίνων ακίνητος περιουσία αποτελουμένη εκ του αγροκτήματος Δουρούτης, ήτις περιήλθεν αυτώ δυνάμει του από 13 Σεπτεμβρίου 1925 Διατάγματος Ιδρύσεώς του (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α αριθ. 263) ως αύτη περιγράφεται κατ’ έκτασιν και όρια εις το υπ’ αριθμόν 477/19-10-1938 Πιστοποιητικόν του Υποθηκοφύλακος Ιωαννίνων και ήτις φέρεται μεταγεγραμμένη εις τα βιβλία μεταγραφών Ιωαννίνων εν τόμω 445 και αριθμώ 2, δηλοί ότι αύτη μεταβιβάζεται άνευ καταβολής τιμήματος εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί σκοπώ όπως αι εκτάσεις του άνω Σχολείου χρησιμοποιηθώσι διά την ανέγερσιν Πανεπιστημιουπόλεως ήτοι Σχολών, Εργαστηρίων, παραρτημάτων πάσης φύσεως, εγκαταστάσεων με την ευχήν όπως μετά των μελλουσών να λειτουργήσωσι εις την ιδρυθησομένην Πανεπιστημιούπολιν Σχολών περιληφθώσι και τοιαύται Γεωπονίας, και Δασολογίας νοουμένου ότι εν περιπτώσει ιδρύσεως αυτοτελούς Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η ως άνω ακίνητος περιουσία να περιέρχεται αυτοδικαίως εις την κυριότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εις ήν περίπτωσιν όμως ήθελεν καταργηθή ή ματαιωθή η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οικοπεδική έκτασις μετά των εν αυτώ κτισμάτων, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων να περιέρχηται εις την κυριότητα της Ιεράς Μονής Δουρούτης. Εις βεβαίωσιν πάντων τούτων συνετάγη η παρούσα δήλωσις δι’ην εισεπράχθησαν διά τέλη και δικαιώματα δραχμαί εκατόν (100) και ήτις αναγνωσθείσα ευκρινώς και βεβαιωθείσα υπογράφεται νομίμως παρά πάντων.
   Ο Δηλών        Ο Συμ/των Συμ/φος
Ο Ιωαννίνων        Κίμων Τζάλλας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ο Συμβολαιογράφος Ιωαννίνων
Τ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΩΝ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ
        Ακριβές αντίγραφον
    Εν Ιωαννίνοις τη 4 Μαρτίου 1967
    Ο Συμβολαιογράφος Ιωαννίνων
    (Τ.Σ.Υ.)

***
   Και μία πρόταση την οποία καταθέτω με ταπεινότητα στις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου μας. Έχω την αίσθηση ότι “επέστη καιρός” για την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας ή στήλης στον προθάλαμο της αίθουσας τελετών του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφονται τα επτά ονοματεπώνυμα των πρωταγωνιστών της ρηξικέλευθης αυτής πρωτοβουλίας. Άλλωστε, τα θετικά αποτελέσματά της βιώνει, δεκαετίες τώρα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και κάτι ακόμη σημειολογικά σημαντικό. Θα πρότεινα, την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, το Πανεπιστήμιό μας να τους απονείμει το μετάλλιο του Ιδρύματος συνοδευόμενο από σχετικό πάπυρο και να αναγγείλει την αναγραφή των ονομάτων τους στις δέλτους των μεγάλων ευεργετών. Εξάλλου, “το τιμάν τους αγαθούς πάτριον τη Ελλάδι”.