Εκθεσιακός χώρος θα γίνει στην Κλειδωνιά Κόνιτσας

on .

KELIDONIA KONITSAS

• Πράξη με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» συνολικού προϋπολογισμού 119.970 ευρώ ενέταξε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020», έπειτα από σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της Πράξης θα χρηματοδοτηθούν δύο έργα, με το πρώτο να αφορά την οργάνωση και δημιουργία του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας, όπου θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη υποδομή που θα συμβάλλει στην ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολύπλευρης σπουδαιότητας τόσο της προστατευόμενης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας. Το Κέντρο Πληροφόρησης της Κλειδωνιάς μεταξύ άλλων, θα εμπλουτίσει την πολιτισμική δραστηριότητα της περιοχής καθώς θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις και δράσεις της τοπικής κοινωνίας, χώρο υποδοχής και ενημέρωσης μαθητών και σημείο προώθησης του αειφόρου τουρισμού.
Το δεύτερο έργο αφορά την προκαταρκτική εκτίμηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών και της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης πηγών Αώου, με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό των ξενικών ειδών. Το έργο στοχεύει κυρίως στον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας της Τεχνητής Λίμνης των Πηγών Αώου, με έμφαση στα ξενικά είδη και στην μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού της λίμνης.